Het belang van de leerplicht

Het belang van de leerplicht

School, diploma’s en opleidingen zijn een belangrijk deel van onze maatschappij. Van een secretaresse opleiding tot een cursus boekhouding. Omdat veel mensen zonder school weinig persoonlijke ontwikkeling hebben gehad en weinig kans maken in onze maatschappij is het verplicht om naar school te gaan.

Door middel van de leerplicht wordt het leerrecht van alle jongeren en kinderen gegarandeerd. Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Om dit in de praktijk ook daadwerkelijk waar te maken werd de leerplicht ingevoerd.

Het leven van alle mensen begint op school. Het onderwijs streeft een hoop doelstellingen na, vanuit de fundamentele opdracht alle mensen de kans te geven hun eigen persoonlijkheid op een zo goed mogelijke wijze te ontwikkelen, op basis van een brede vorming.

In Nederland geldt de leerplicht van het 5de tot het 18de levensjaar of tot het moment dat een leerling een diploma van het secundair onderwijs heeft behaald. Alle leerplichtige mensen moeten onderwijs volgen. De ouders dragen hier de verantwoordelijkheid voor. Dit betekent dus dat zijn ervoor moeten zorgen dat hun kind aan de leerplicht voldoet.

Scholen zijn verplicht spijbelende leerlingen aan te geven bij de gemeente, na uiterlijk drie achtereenvolgende verzuimdagen. De school moet eveneens melden wanneer de leerling gedurende vier achtereenvolgende lesweken meer dan drie dagen totaal heeft gespijbeld.

Als een kind langer dan drie dagen heeft gespijbeld staat het niet ingeschreven op een school, dan zoekt de leerplichtambtenaar uit wat de reden hiervoor is. Als er geen wettige reden is kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken of de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. Ouders en kinderen vanaf 12 jaar riskeren op dat moment een boete. Jongeren kunnen ook een leer- of taakstraf krijgen.

De leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar checkt of de leerplicht na wordt geleefd. Deze geeft ook voorlichting aan jongeren over het belang van het naar school gaan en de gevolgen die op kunnen treden wanneer de leerplicht niet nageleefd wordt. Het kan voorkomen dat een kind niet langer naar school omdat het een probleem heeft. In dit geval zoekt de leerplichtambtenaar naar een oplossing. De school en de ouders blijven echter verantwoordelijk voor een kind. Als er sprake is van ongegrond verzuim zijn de ouders en de leerling vanaf 12 jaar aansprakelijk.

(214)